Wang Tao

School

School of Life Sciences

Professional Title

Professor

Other Contact Information

Selected Papers

Current position: Personal Profile > Academic Achievements > Selected Papers

Sihua Liu, Mengqian Huang, Yanan Xu, Jun Kang, Sheng Ye, Si Liu, Zhiyun Wang, Hongyun Liu, Jibin Yu, Kongxin Hu*, Tao Wang*. CRISPR/Cas12a Technology Combined with RT-ERA for Rapid2 and Portable SARS-CoV-2 Detection. Virologica Sinica. 2021 Jun 2;1-5.

Hits:

Translation or Not:no

CN No.:null